High Holidays Schedule


Shana Tova v'Metuka

2018 High Holiday Services Schedule

Holiday

Day

Date

Hebrew Date

Time

Erev Rosh Hashanah

 

6:00 PM

Shacharit – 1st day of

Rosh Hashanah

 

Sep 10th

9:00 AM

Tashlich for the entire family (at Sataf)

 

Sep. 11th

5:00 PM

Shacharit – 2nd day of

Rosh Hashanah

 

Sep 11th

9:00 AM

Kabbalat Shabbat – Shabbat Shuva

 

6:00 PM

Shacharit

Shabbat Shuva

 

9:00 AM

Erev Yom Kippur –

Kol Nidrei

 

6:15 PM

Shacharit  - Yom Kippur

 

9:00 AM

Yizkor

11:30 AM

 

 

 

Mincha

5:15 PM

Neila

6:00 PM

Erev Succot

 

6:00 PM

Kiddush in the Succah

Shacharit Succot

 

9:00 AM

Erev Shabbat Hol Hamoed Succot

 

6:00 PM

Shaharit Shabbat Hol Hamoed Succot

 

9:00 AM

Erev Simchat Torah – Hakafot

 

6:00 PM

Simchat Torah –

Hakafot & Yizkor

 

9:00 AM

 

 


פעילות הקהילה מתקיימת בתמיכת הסוכנות היהודית לא"י, המגבית היהודית מטרו-וסט, התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, WRJ , האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת ותורמים פרטיים.