ועדות

ועדת ביקורת

הועדה מתכנסת אחת לחודש ובוחנת תהליכי קבלת החלטות ואופני ניהול וביצוע תחומי העבודה השונים של הקהילה.

 

ועדת כוח אדם

מתכנסת עפ"י הנדרש ודנה בנושאי כוח האדם של הקהילה.


ועדת קהילה

כוללת שלושה צוותי עבודה ורישות Networking בין חברי הקהילה, תמיכה הדדית לברים במצבי חיים, הערכות קהילתית במצבי חירום.

 

ועדת פיתוח וגיוס משאבים

מתכנסת עפ"י הנדרש מקדמת את נושא פיתוח אתר האינטרנט הקהילתי וגיוס המשאבים לקהילה, בארץ ובחו"ל.

ועדת חינוך

עוסקת בפיתוח תחום החינוך לגיל הרך ולמבוגרים, ובקשרים בין הקהילה למשפחות ילדי הגנים.

 

ועדת תכנים ותרבות

עוסקת בפעילות התרבות בקהילה.

 

ועדת תפילה ומסורת

עוסקת בסוגיות כגון אורחות תפילה, ציון חגים ומועדים וכדומה.

 

ועדת ימים נוראים

ועדת "אד הוק" לאירגון בית הכנסת לקראת ובתקופת הימים הנוראים.

 

ועדת כספים

מתכנסת אחת לחודש. הועדה אחראית על תהליכים פיננסיים של הקהילה.פעילות הקהילה מתקיימת בתמיכת הסוכנות היהודית לא"י, המגבית היהודית מטרו-וסט, התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, WRJ , האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת ותורמים פרטיים.